Осередки

Осередки

Положення про осередок ВГО «Спілка геологів України»

Затверджено на З'їзді ВГО «Спілка геологів України» 24 лютого 2005 року.

 

1. Загальні положення

1.1. Осередок є основною складовою частиною ВГО "Спілки геологів України".

1.2. Діяльність осередку поширюється в межах регіону, який він охоплює.

1.3. Осередок діє на основі рівноправності його членів, що приймають участь у діяльності, самоуправлінні, гласності, законності.

1.4. Осередок створений для задоволення та захисту соціальних, професійних та інших спільних інтересів своїх членів.

 

2. Мета, завдання та функції осередку

2.1. Осередок створюється з метою більш широкого залучення науковців, фахівців, студентської молоді для сприяння піднесення престижу геологічної галузі України.

2.2. Для досягнення своєї мети Осередок виконує наступні завдання:

 • правовий та соціальний захист інтересів геологів - членів Осередку;
 • підтримка та розвиток зв'язків між членами Осередку та залучення нових членів;
 • участь у заходах, які проводяться ВГО «Спілка геологів України».

2.3. Для виконання мети та завдань Осередок у встановленому чинним законодавством порядку:

 • вживає заходи щодо привернення уваги широкого кола громадськості до проблемних питань геології в своєму регіоні;
 • представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в державних та громадських органах усіх рівнів та надає консультативну допомогу;
 • вносить пропозиції до органів управління Спілки геологів.

 

3. Правовий статус

3.1. Осередок не є юридичною особою, користується емблемою, логотипом та іншими атрибутами ВГО «Спілка геологів України».

3.2. Голова Осередку не може бути членом Правління Спілки геологів.

 

4. Члени Осередку, їх права та обов'язки

4.1. Члени Осередку можуть бути тільки індивідуальні, які визнають Статут ВГО «Спілка геологів України» і сплачують членські внески.

4.2. Індивідуальними членами Осередку можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років.

4.3. За рішенням Голови осередку, вносяться пропозиції до правління ВГО "Спілка геологів" щодо персональних відзнак членів Осередку, що особисто здійснили значний внесок у розвиток геологічної галузі держави та у діяльність Осередку.

4.4. Відзначення індивідуальних членів Спілки геологів затверджується Правлінням Спілки геологів України.

4.5. За поданням Осередку на підставі заяви індивідуального члена Правлінням ВГО «Спілка геологів України» приймається рішення про прийом в члени Організації.

4.6. За поданням Осередку Правлінням ВГО «Спілка геологів України» можуть бути вирішені й інші питання щодо діяльності Осередку, в тому числі надання допомоги членам Осередку та інші питання діяльності самого Осередку.

4.7. Члени Осередку мають права та обов'язки згідно Статуту ВГО «Спілка геологів України».

4.8. Члени Осередку, які не виконують вимог Положення про Осередок, Статут ВГО «Спілка геологів України», рішень керівних органів, можуть бути виключенні з складу Осередку.

4.9. Рішення про виключення з членів Осередку може бути оскаржене до Правління Спілки геологів, та розглянуте протягом одного місяця.

 

5. Організаційна побудова і управління

5.1. Вищим органом Осередку є збори. Збори проводяться не рідше одного разу на рік. Про скликання зборів, порядок денний членів Осередку та Правління Спілки геологів України повідомляють не пізніше як за 1 місяць до дати проведення зборів.

5.2. Збори Осередку:

 • визначають основні напрями діяльності Осередку;
 • розглядають і подають пропозиції по довгостроковим програмам діяльності Спілки геологів;
 • затверджують за поданням Голови Осередку кандидатури Заступників Голови Осередку та Секретаря Осередку;
 • обирають делегатів на з'їзди, конференції та інші заходи, які проводить ВГО «Спілка геологів України»;
 • приймають рішення з усіх інших питань діяльності Осередку.

5.3. Рішення на зборах Осередку приймаються простою більшістю голосів.

5.4. Голова Осередку обирається зборами членів Осередку.

5.5. Голова Осередку:

 • координує роботу заступників;
 • керує роботою Секретаря;
 • приймає рішення з ряду питань діяльності Осередку, які не є виключно компетенцією зборів Осередку і Правління ВГО СГУ;
 • збирає членські внески і перераховує їх на рахунок ВГО СГУ.

5.6. У разі тимчасової відсутності Голови Правління його обов'язки виконує один з його заступників.

 

6. Внесення змін та доповнення

6.1. Внесення змін та доповнення до положення Осередку затверджуються рішенням Правлінням ВГО «Спілка геологів України».

 Warning

Javascript is currently disabled. For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser .

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: