Про спілку

Про спілку

Спілка геологів України створена у 2000 році за ініціативи Групи компаній Надра та інших провідних українських геологічних підприємств і організацій, об'єднує геологів, геофізиків, інженерів та учених геологічної галузі України. Загальна чисельність дійсних членів – більше 4 тис.

Організація складається з 22 обласних осередків, а також осередків у м. Києві і Автономній Республіці Крим. Серед колективних членів Спілки - 46 геологічних підприємств, організацій, установ, товариств, асоціацій.

Таким чином, СГУ зосереджує і об’єднує вагомий науковий і інтелектуальний потенціал національного масштабу.

Метою Спілки геологів України є об’єднати спеціалістів та науковців, викладачів та студентів вищих та середніх учбових закладів геологічного профілю, а також спеціалістів інших галузей, чиї професійні та творчі інтереси пов’язані з геологічним вивченням і використанням надр, для сприяння розвитку і піднесенню престижу, пропаганді економічної та соціальної значущості геологорозвідувальної галузі та геологічної науки, як основи для нарощування мінерально-сировинної бази України, вдосконаленню законодавчого забезпечення геологорозвідувального виробництва і охорони геологічного середовища, збереженню здобутків і традицій вітчизняної геологічної школи, входженню українських фахівців на світовий ринок геологорозвідувальних робіт і послуг, захисту прав та інтересів членів Організації в Україні та за її межами.

Для досягнення своєї мети СГУ виконує такі завдання:

 • здійснює правовий та соціальний захист, представляє законні інтереси, сприяє захисту громадянських, соціальних, авторських і суміжних прав своїх членів;
 • розробляє пропозиції щодо законодавчого забезпечення геологорозвідувального виробництва, державної політики у сфері надрокористування і вносить їх до органів державної влади;
 • розробляє соціально орієнтовані програми і залучає до їх виконання органи державної та місцевої влади, організації та підприємства усіх форм власності;
 • сприяє впровадженню нових технологій у процеси пошуку, розвідки та видобутку корисних копалин з метою їх оптимізації;
 • всебічно сприяє розвитку геологічної науки та практики, вивченню та використанню надр, примноженню мінерально-сировинних ресурсів, їх охороні та відтворенню на основі досягнень науки і техніки, розвитку вітчизняної геологічної школи;
 • проводить незалежну громадську наукову та техніко-економічну експертизу проектів законодавчих актів та програм з питань розвитку мінерально-сировинної бази, використання і охорони надр, науково-дослідних програм, розробок та винаходів;
 • сприяє професійній консолідації вчених та спецілістів, що працюють у сфері геології та суміжних галузях, підвищенню престижу професій, пов’язаних з геологічним вивченням та використанням надр, охороною геологічного середовища;
 • сприяє міжнародному співробітництву в галузі геології, розвитку зв’язків з науковою та інженерно-технічною громадськістю зарубіжних країн, інтеграції українських геологів у світове професійне та наукове співтовариство, бере участь у роботі міжнародних геологічних асоціацій, наукових форумах та конференціях.

Управління

Вищим органом Спілки геологів України є з’їзд, що обирає президента, правління та його голову. Протягом діяльності проведено п’ять з’їздів, останній з яких відбувся у листопаді 2012 року.

Серед питань, які розглядалися на з’їздах найважливішими є:

 • Про Концепцію реформування геологічної галузі України відповідно до умов ринкової економіки (І з’їзд, 2000р.);
 • Про Стратегію розвитку та реформування геологічної галузі України на 2003– 2010 рр. (ІІ з’їзд, 2003р.);
 • Про поглиблення співпраці з міжнародними організаціями та підвищення ролі осередків спілки (ІІІ з’їзд, 2005р.);
 • Про створення Спілки геологів Євразії (V з’їзд, 2012р.).

   

  Звітна доповідь голови правління ВГО «Спілка грогів України» Загороднюка П.О.