Статут Всеукраїнської Громадської Організації «Спілка геологів України»

Статут Всеукраїнської Громадської Організації «Спілка геологів України»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Спілка геологів України» (далі - Організація) є всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує громадян України на основі спільності їхніх інтересів.

1.1.1. Діяльність Організації поширюється на території України та проходить у межах співробітництва з організаціями усіх форм власності, рухами та окремими громадянами, що мають на меті вирішення спільних з Організацією завдань. На засадах співробітництва і обміну досвідом Організація взаємодіє з організаціями інших країн, міжнародними громадськими організаціями та об'єднаннями.

1.1.2. Організація діє на основі рівноправності її членів, що беруть участь у діяльності, самоуправлінні, гласності, законності, та є незалежною, самостійною організацією, створеною для задоволення та захисту соціальних, професійних та інших спільних інтересів своїх членів.

1.2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», цим Статутом, міжнародними актами та чинним законодавством України.

1.3. Держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Організації.

1.4. Організація не має права втручатися у фінансово-господарську діяльність своїх членів.

1.5. Повна та скорочена назва Організації: Всеукраїнська громадська організація «Спілка геологів України», ВГО «Спілка геологів України».

1.6. Місцезнаходження Організації: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 7-А.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Організація створюється з метою сприяння розвитку та піднесенню престижу геологічної науки України, обміну професійним досвідом геологів та захисту інтересів членів Організації.

2.2. Для досягнення своєї мети Організація виконує такі завдання:

 • здійснює правовий та соціальний захист інтересів геологів - членів Організації;
 • розробляє пропозиції і вносить їх до органів державної влади з метою оптимізації геологорозвідувального процесу;
 • сприяє впровадженню нових технологій у процеси пошуку, розвідки та видобутку корисних копалин;
 • підтримує та розвиває зв'язки між фахівця- ми-геологами, які є членами Організації;
 • бере участь у роботі міжнародних геологічних асоціацій, наукових форумах та конференціях.

Для виконання мети та завдань Організація в установленому чинним законодавством порядку:

 • залучає фінансові кошти фізичних та юридичних осіб для здійснення статутної діяльності;
 • вживає заходів щодо привернення уваги широкого кола громадськості до проблемних питань геології;
 • сприяє проведенню доброчинних заходів, виставок, аукціонів, лекцій та ін.;
 • сприяє організації підвищення кваліфікації кадрів, проведенню заходів соціального розвитку, поліпшенню житлово-побутових умов членів Організації;
 • представляє та захищає свої законні інтереси, законні інтереси своїх членів у державних і громадських органах усіх рівнів та надає консультативну допомогу;
 • одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
 • вносить пропозиції до органів влади і управління;
 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;
 • поширює інформацію і проводить пропаганду своїх ідей і цілей;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об'єднання громадян, надає допомогу в їх створенні.

2.3. Організація самостійно проводить свою роботу, встановлює громадські контакти з комерційними структурами, іноземними фірмами, міжурядовими та міжнародними організаціями.

Організація проводить іншу роботу, яка відповідає її цілям та завданням, передбаченим дійсним Статутом, та не суперечить чинному законодавству України.

 

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС

3.1. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3.2. Організація згідно з чинним законодавством є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку та штампи зі своєю назвою, емблему, логотип та інші атрибути, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється в установленому чинним законодавством порядку.

3.3. Організація має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном.

3.4. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством.

 

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Члени Організації можуть бути індивідуальними та колективними, які визнають Статут Організації і сплачують вступні та членські внески.

Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років.

Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій.

4.2. Взаємовідносини між членами та Організацією, не передбачені даним Статутом, регулюються відповідними договорами.

4.3. Членство в Організації може бути простим та почесним.

4.4. За рішенням Голови правління, окремим членам Організації, що особисто зробили значний внесок у розвиток та діяльність Організації, держави та суспільства в цілому, можуть бути надані почесне членство та персональні відзнаки.

Положення про почесне членство затверджується Правлінням Організації.

4.5. Рішення про прийом в члени Організації та вихід з її складу приймається Правлінням за поданням відповідного місцевого осередку на підставі заяви - для індивідуального члена, рішення трудового колективу або рішення керівного органу - для колективного члена. Колективні члени діють через своїх представників.

4.6. Члени Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до керівних органів Організації та отримувати інформацію про їх роботу;
 • брати участь у визначенні основних напрямів діяльності робочих органів Організації, а також у всіх інших заходах, що проводяться Організацією;
 • брати участь у формуванні керівних органів Організації;
 • отримувати організаційну, консультативну та методичну допомогу;
 • одержувати інформаційні видання Організації;
 • обговорювати будь-які питання діяльності Організації та вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Організації;
 • користуватись в установленому порядку майном Організації;
 • вийти з членів Організації.

4.7. Члени Організації зобов'язані:

 • дотримуватись норм Статуту Організації;
 • виконувати рішення керівних органів Організації, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту;
 • сплачувати вступні та членські внески;
 • брати активну участь у досягненні цілей і завдань Організації.

4.8. Члени Організації, які не виконують вимог Статуту, рішень керівних органів, можуть бути виключені зі складу Організації за рішенням Правління. Рішення про виключення з членів Організації може бути оскаржене до вищого за підпорядкованістю органу Організації та розглянуте протягом одного місяця.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ТА УПРАВЛІННЯ

5.1. Вищим органом Організації є з'їзд. З'їзд скликається не рідше одного разу на З роки. Рішення про скликання чергового з'їзду приймається Правлінням Організації, а позачергового з'їзду - на вимогу Голови правління, Ревізійної комісії Організації або на вимогу не менш ніж 1/2 місцевих осередків Організації.

Про скликання на з'їзд, порядок денний, норму представництва делегатів від місцевих осередків Організації Правління оголошує не пізніше як за 1 місяць до дати проведення з'їзду.

5.2. З'їзд Організації:

 • визначає основні напрями діяльності Організації;
 • розглядає і затверджує довгострокові програми діяльності Організації, реалізує право власності на кошти та майно;
 • затверджує Статут Організації, вносить зміни та доповнення до нього;
 • приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації;
 • не менш як 2/3 голосів делегатів обирає терміном на 5 років та відкликає Правління та Голову правління Організації;
 • затверджує за поданням Голови правління Організації кандидатури заступників Голови правління та Секретаря Організації;
 • розглядає та затверджує звіт Правління, Ревізійної комісії, дає оцінку їхньої діяльності, реалізує право власності на кошти та майно;
 • приймає рішення з усіх інших питань діяльності Організації.

5.3. Затвердження Статуту Організації та внесення змін і доповнень до нього, затвердження програми Організації, обрання її керівництва є виключною компетенцією з'їзду і приймається 2/3 голосів присутніх на з'їзді делегатів.

З інших питань з'їзд приймає рішення простою більшістю голосів.

5.4. З'їзд правочинний приймати рішення, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 обраних делегатів.

5.5. З найбільш почесних членів Організації, що зробили значний внесок у розвиток геології в Україні, з'їздом обирається Почесний Президент, який може додатково обіймати й інші посади в Організації.

5.5.1. Почесний Президент бере активну участь у розробці стратегічних напрямів діяльності Організації, репрезентує Організацію на наукових форумах, конференціях і в міжнародних геологічних асоціаціях, вносить пропозиції до Правління Організації.

5.6. Правління Організації.

5.6.1. У період між з'їздами вищим органом Організації є Правління, яке приймає рішення з усіх питань, що не входять у виключну компетенцію з'їзду.

5.6.2. Рішення про скликання чергового засідання Правління, порядок денний, дату про-ведення приймає Голова правління Організації і оголошує про це не пізніш як за один тиждень до його засідання.

Позачергові засідання Правління скликаються за рішенням Голови правління Організації, про що оголошується не пізніш як за один тиждень до його засідання.

5.6.3. Правління та Голова правління обираються з'їздом.

5.6.4. Кількісний склад членів Правління визначається Головою правління.

5.6.5. Правління очолює Голова правління.

5.6.6. Строк повноважень членів Правління та Голови правління - 5 років.

5.6.7. Правління та Голова правління є керівним виконавчим органом, який у період між з'їздами виконує такі функції:

 • виступає від імені Організації з основних питань діяльності у його відносинах з органами місцевої виконавчої влади, урядом, державними установами, профспілками, громадськими та іншими організаціями;
 • формує основні напрями та у разі необхідності розробляє програми діяльності Ор-ганізації з подальшим затвердженням з'їздом;
 • готує та пропонує бюджет Організації, розмір та порядок перерахування вступних та членських внесків для затвердження на з'їзді;
 • приймає рішення про заснування підприємств, для виконання статутних завдань Організації; підтверджує рішення про створення місцевих осередків (відділів) Організації, затверджує Положення про них;
 • затверджує Положення про розмір та порядок сплати вступних та членських внесків;
 • утворює комісії, секретаріат та інші робочі органи Організації, розробляє та затверджує Положення про них;
 • делегує секретаріату Організації виконання окремих своїх повноважень.

Засідання Правління вважається правочин- ним, якщо в його роботі беруть участь не менш ніж 2/3 його членів; засідання проводяться не рідше одного разу на три місяці.

Рішення Правління приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

5.7. Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням Статуту, формуванням та використанням власності Організації, виконанням рішень з'їзду та інших органів Організації.

Ревізійна комісія обирається з'їздом строком на 5 років простою більшістю голосів, присутніх на з'їзді, підзвітна з'їзду та діє згідно з Положенням.

5.8. Секретаріат:

 • є виконавчим органом у період між засіданнями Правління. Секретаріат підзвітний Правлінню та підконтрольний Голові правління Організації.

5.9. Компетенція секретаріату:

 • забезпечення виконання рішень, постанов,
 • резолюцій з'їзду і Правління;
 • визначення позиції Організації в суспільно- економічних і організаційних питаннях його діяльності, підготовка відповідних пропозицій для розгляду на засіданні Правління;
 • розгляд і внесення пропозицій щодо проектів законів, постанов та інших актів законодавства України.

Секретаріат діє на підставі положення «Про секретаріат», яке затверджується Головою правління.

Секретаріат очолює Секретар Організації.

5.10. Секретар Організації є посадовою особою, виконує дії, необхідні для функціонування Організації, має право підписувати без довіреності договірні та фінансово-господарські документи від імені Організації та видавати такі довіреності, представляти інтереси Організації на підприємствах, установах та організаціях.

Голова правління є вищою посадовою особою Організації, має право представляти її інтереси в органах законодавчої і виконавчої влади, громадських об'єднаннях, міжнародних і закордонних організаціях. У своїй діяльності він керується цим Статутом, рішеннями з'їзду та чинним законодавством України.

5.11. Голова правління обирається з'їздом. Рішення про обрання або звільнення з посади Голови правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на з'їзді делегатів. Голова правління обирається строком на 5 років.

5.12. Голова правління Організації:

 • координує роботу Правління, здійснює контроль за виконанням рішень з'їзду та Правління;
 • керує роботою Секретаря, секретаріату та здійснює контроль за їхньою діяльністю;
 • приймає рішення з питань діяльності Організації, які не є виключною компетенцією з'їзду та Правління;
 • скликає позачергові засідання Правління Організації, з'їзду, організовує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях з'їзду та Правління;
 • підписує договори, угоди (в тому числі міжнародні) згідно з Положенням;
 • відкриває та закриває рахунки в установах банків;
 • виносить на з'їзд пропозиції щодо затвердження або звільнення своїх заступників, членів Правління та Секретаря Організації, визначає та затверджує їхні функції;
 • укладає трудові контракти з заступниками Голови правління, членами Правління та Секретарем;
 • призупиняє введення в дію рішень Правління, які суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту, до обговорення їх на з'їзді.

5.13. У разі тимчасової відсутності Голови правління його обов'язки виконує один з його заступників або членів Правління.

 

6. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Основою Організації є місцеві осередки, які створюються в областях, у тому числі в містах Києві та Севастополі, з метою виконання статутних цілей і завдань Організації та розвитку структурної мережі Організації.

6.2. Місцеві осередки Організації здійснюють свою діяльність згідно з чинним законодавством України, Статутом Організації та Положенням про них, прийнятим вищим керівним органом місцевого осередку та затвердженим Головою правління Організації.

 

7. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

7.1. Організація може засновувати або вступати в міжнародні громадські організації, бути засновником міжнародних спілок та об'єднань громадян, підтримувати міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням та чинному законодавству України.

 

8. КОНТРОЛЬ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснюється Ревізійною комісією, Положення про яку затверджується Головою правління Організації.

8.2. Перевірка фінансової діяльності Організації здійснюється державними органами та Ревізійною комісією Організації у межах їх компетенції згідно з чинним законодавством України.

8.3. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність та вносить до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.

8.4. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Організації може бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

 

9. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Майно та кошти Організації належать їй на правах власності.

9.2. Майно Організації складають основні та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відбивається на самостійному балансі Організації.

9.3. Організація за своїми зобов'язаннями відповідає за усе належне їй майно. Члени Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації, Організація не відповідає за зобов'язаннями її членів.

Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою в установленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, благодійних внесків громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Організація може мати у своїй власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

9.4. Фінансові кошти Організації створюються за рахунок:

 • коштів та майна, переданих Організації;
 • вступних та членських внесків членів Організації;
 • добровільних грошових внесків трудових колективів державних, приватних, громадських, колективних та інших підприємств, кооперативів, установ і організацій, спільних підприємств, іноземних юридичних осіб та громадян України;
 • дарування чи заповіту майна та коштів на користь Організації;
 • благодійних внесків та пожертвувань громадян та юридичних осіб у грошовій та майновій формах;
 • надходжень від господарської, комерційної та іншої діяльності підприємств та організацій, створених Організацією.

9.5. За рішенням Голови правління Організації у разі необхідності можуть створюватись цільові фонди, які використовуються для реалізації програм у межах чинного Статуту.

Порядок створення і використання таких фондів визначається з'їздом Організації.

9.6. Як внески, до Організації приймаються грошові кошти, цінні папери, а також майно, яке може бути використане нею для вирішення статутних завдань, що не суперечать чинному законодавству України.

9.7. За особами, які дарують майно та кошти Організації, зберігається право контролю за цільовим використанням внесків.

9.8. Організація може мати будинки, споруди (їх частини), квартири, інвентар та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом. У власності Організації можуть бути також видавництва та інші підприємства.

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Господарська та фінансова діяльність Організації проводиться відповідно до Статуту у межах забезпечення цілей та завдань, поставлених перед Організацєю, що не суперечать законодавству України, через створювані Організацією підприємства та організації.

10.2. Контроль за проведенням господарської діяльності проводиться Головою правління, Ревізійною комісією та Правлінням Організації.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Організації відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

11.2. Реорганізація Організації здійснюється відповідно до її Статуту.

11.3. Ліквідація Організації здійснюється на підставі Статуту або рішення суду.

11.4. У разі припинення діяльності Організації усі наявні кошти та майно Організації, що залишились після складання ліквідаційного балансу і проведення розрахунків з державним бюджетом та кредиторами, не можуть розподілятися між членами Організації і використовуються на цілі і завдання, передбачені Статутом Організації, або на доброчинність на підставі рішення з'їзду, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду можуть перейти в доход держави.

11.5. Діяльність Організації вважається припиненою після всіх розрахунків та виключення Організації із державного реєстру у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

12.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації затверджуються рішенням з'їзду та у п'ятиденний строк про такі зміни повідомляється орган, який провів реєстрацію.